Login

Γνωστοποίηση όρων πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας

Πεδίο εφαρμογής

Οι παρόντες όροι διέπουν την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epic.gr (στο εξής "η ιστοσελίδα") από κάθε πρόσωπο, ανεξαρτήτως του αν το εν λόγω πρόσωπο τυγχάνει πελάτης της Epic ΑΕΠΕΥ ή όχι, (στο εξής "επισκέπτης / χρηστης").

Ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της ιστοσελίδας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να απέχει από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και από τη χρήση της. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι παραχωρεί τη συγκατάθεση του και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους αναφερόμενους όρους, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Οι επισκέπτες / χρήστες δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης στην περίπτωση κατά την οποία αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες ή να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.

Η Epic ΑΕΠΕΥ μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιήσει τους παρόντες όρους. Η συνέχιση της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας από την πλευρά του επισκέπτη / χρήστη, μετά από την τροποποίηση των παρόντων όρων, θα θεωρείται αποδοχή των σχετικών αλλαγών.

Περιεχόμενο – σκοπός λειτουργίας της ιστοσελίδας – πρόσωπα στα οποία απευθύνεται

Στην ιστοσελίδα περιέχονται πληροφορίες που αφορούν την Epic ΑΕΠΕΥ και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Η ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε κατοίκους κρατών εκτός Ελλάδος, στα οποία η λειτουργία της θα ήταν αντίθετη με νόμους ή κανονιστικές αποφάσεις ή στα οποία η διάθεση των πληροφοριών που περιλαμβάνει η ιστοσελίδα θα είχε ως προϋπόθεση την υπαγωγή της Epic ΑΕΠΕΥ σε διαδικασίες λήψης έγκρισης από τις αρμόδιες τοπικές αρχές. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα ενδέχεται να αφορούν προϊόντα ή υπηρεσίες που βρίσκονται ή παρέχονται από πρόσωπα ευρισκόμενα εκτός Ελλάδος και στα οποία δεν ισχύουν οι κανόνες προστασίας των επενδυτών με τους οποίους είναι εξοικειωμένος ο επισκέπτης / χρήστης.

Η πρόσβαση και μόνο του επισκέπτη / χρήστη στην ιστοσελίδα και η χρήση της ιστοσελίδας από αυτόν δεν τον καθιστούν πελάτη της Epic ΑΕΠΕΥ και δεν υποχρεώνουν την Epic ΑΕΠΕΥ να τον αντιμετωπίζει ως πελάτη της, στο πλαίσιο της ως άνω πρόσβασης και χρήσης.

Πληροφορίες ή απόψεις που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα ενδέχεται να προέρχονται από πηγές, οι οποίες κατά τις εκάστοτε κρατούσες στην αγορά συνθήκες, θεωρούνται αξιόπιστες. Ωστόσο, η Epic ΑΕΠΕΥ δεν εγγυάται την αξιοπιστία των εν λόγω πηγών ούτε και το ότι οι από τις πηγές αυτές αποκτηθείσες πληροφορίες θα είναι πάντοτε πλήρεις και έγκυρες.

Η Epic ΑΕΠΕΥ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή και ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται από την ιστοσελίδα γίνεται με ευθύνη του επισκέπτη / χρήστη. Ο επισκέπτης / χρήστης δύναται να αντιγράψει και να εκτυπώσει αποσπάσματα της παρούσας ιστοσελίδας ή έγγραφα που περιέχονται σε αυτήν, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται σε αυτά η πηγή. Κάθε αντίγραφο ή εκτύπωση των εγγράφων αυτών ή αποσπασμάτων της σελίδας ενσωματώνει και διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα καθώς και κάθε αποποίηση ευθύνης που αφορά αυτά.

Επισήμανση σχετικά με πληροφορίες που αφορούν επενδυτικές υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα

Οι επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα, στα οποία γίνεται αναφορά στην παρούσα ιστοσελίδα, ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα ή συμβατά με τα επενδυτικά χαρακτηριστικά του κάθε επισκέπτη / χρήστη. Επίσης, ενδέχεται να μην υπάρχει η δυνατότητα να παρασχεθούν στον πελάτη από την Epic ΑΕΠΕΥ όλες οι αναφερόμενες στην παρούσα ιστοσελίδα υπηρεσίες ως προς όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Οι πληροφορίες ή απόψεις που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν πρόταση ή προσφορά εκ μέρους της Epic ΑΕΠΕΥ για τη διενέργεια συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων ή για την παροχή οποιασδήποτε επενδυτικής υπηρεσίας ή συμβουλής. Ως εκ τούτου, σε οποιαδήποτε περίπτωση ο επισκέπτης / χρήστης επιθυμεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επένδυση με αφορμή πληροφορίες που μπορεί να περιέχονται στην ιστοσελίδα, οφείλει πριν λάβει οποιαδήποτε σχετική απόφαση, να συμβουλευτεί ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο της επιλογής του.

Η Epic ΑΕΠΕΥ εφιστά την προσοχή του επισκέπτη / χρήστη στο γεγονός ότι οποιαδήποτε αναφορά τυχόν γίνεται στην ιστοσελίδα σχετικά με αποδόσεις χρηματοπιστωτικών μέσων ή χαρτοφυλακίων αφορά παρελθόντα χρόνο και ότι σε καμία περίπτωση οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να γνωρίζει ότι η διενέργεια επενδύσεων εμπεριέχει κινδύνους οι οποίοι εξαρτώνται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες και μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου καθώς και σε περαιτέρω ζημιές. Για το σκοπό αυτό, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να ενημερωθεί πλήρως σχετικά με τους επενδυτικούς κινδύνους πριν λάβει οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

Σύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες τη δυνατότητα να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε διαδικτυακούς τόπους (websites) τρίτων προσώπων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των εν λόγω τρίτων προσώπων. Η δυνατότητα διόδευσης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων προσώπων παρέχεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας και η παράθεση οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνιστά έγκριση, εκ μέρους της Epic ΑΕΠΕΥ, του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου στον οποίο παραπέμπει ο σύνδεσμος. Η Epic ΑΕΠΕΥ δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αποσύρει, να απενεργοποιεί και να διακόπτει με οποιοδήποτε τρόπο οποιονδήποτε από τους συνδέσμους αυτούς οποιαδήποτε στιγμή.

Η Epic ΑΕΠΕΥ δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργία των εν λόγω διαδικτυακών τόπων και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, οι οποίες προβάλλονται ή διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Δεν ευθύνεται επίσης για σφάλματα ή κακή λειτουργία των διαδικτυακών τόπων τρίτων προσώπων ούτε και για οποιαδήποτε ζημία ήθελε υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης από την πρόσβαση και χρήση πληροφοριών, υπηρεσιών προϊόντων ή άλλων δεδομένων που παρέχονται από τους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους.

Η χρήση των ειδικών συνδέσμων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη / χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας.

Αποποίηση ευθύνης

Παρά το γεγονός ότι η Epic ΑΕΠΕΥ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της εγκυρότητας, ακρίβειας και πληρότητας των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα της, η Epic ΑΕΠΕΥ δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη σφαλμάτων, μη ενημερωμένων πληροφοριών, τυπογραφικών λαθών κλπ. Για το λόγο αυτό, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει σε κάθε περίπτωση να διασταυρώνει τις πληροφορίες που λαμβάνει από την ιστοσελίδα με άλλες πηγές πληροφόρησης.

H Epic ΑΕΠΕΥ αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε, και με οποιαδήποτε νομική βάση, για ζημία οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης και της έμμεσης ή αποθετικής ζημίας, που ενδέχεται να προκύψει, εξαιτίας της χρήσης των πληροφοριών ή των δεδομένων που περιέχονται στη παρούσα ιστοσελίδα και στις ιστοσελίδες στις οποίες αυτή παραπέμπει, καθώς επίσης και εξαιτίας προβλημάτων λογισμικού ή άλλου είδους του πληροφοριακού συστήματος, ακόμη και αν ήθελε κριθεί ότι η Epic ΑΕΠΕΥ όφειλε να γνωρίζει το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημίας.

Η Epic ΑΕΠΕΥ δεν φέρει καμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες προβαίνουν οι επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας, οπουδήποτε και αν κατοικούν ή εδρεύουν, ως αποτέλεσμα, άμεσο ή έμμεσο, της χρήσης πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτή ή στις οποίες έχουν πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας, ανεξάρτητα του αν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από την Epic ΑΕΠΕΥ ή άλλο τρίτο πρόσωπο.

Ιδίως στην περίπτωση εξατομικευμένων πληροφοριών που απευθύνονται σε συγκεκριμένο επισκέπτη / χρήστη της ιστοσελίδας (όπως π.χ. στην περίπτωση της παροχής πληροφοριών σε πελάτες της Epic ΑΕΠΕΥ σχετικά με στοιχεία που αφορούν τους λογαριασμούς τους μέσω της χρήσης ατομικού κωδικού), εφόσον ο επισκέπτης / χρήστης έχει αμφιβολίες ως προς το περιεχόμενο της εξατομικευμένης πληροφόρησης που του παρέχεται, οφείλει να επικοινωνεί αμέσως με την Epic ΑΕΠΕΥ προκειμένου να του παρασχεθούν σχετικές διευκρινίσεις.

Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτηθεί η χρήση κωδικού ασφαλείας (PIN) που έχει χορηγηθεί από την Epic ΑΕΠΕΥ στον επισκέπτη / χρήστη της ιστοσελίδας, αυτός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή της Epic ΑΕΠΕΥ από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.

Αποχή επισκεπτών / χρηστών από παράνομες ή αθέμιτες συμπεριφορές και πρακτικές

Οι επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη, καταχρηστική ή αθέμιτη συμπεριφορά ή πρακτική.

Ο επισκέπτης / χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα με οποιοδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να θέσει εκτός λειτουργίας, να επιβαρύνει ή να εξασθενήσει οποιοδήποτε κεντρικό υπολογιστή της Epic ΑΕΠΕΥ ή το δίκτυο που συνδέθηκε με οποιοδήποτε κεντρικό υπολογιστή της Epic ΑΕΠΕΥ, ή να παρεμποδίσει τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από οποιονδήποτε άλλο επισκέπτη / χρήστη. Ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια δια της οποίας σκοπείται η απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στην ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε επιμέρους τμήμα αυτής, σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σε δίκτυα που συνδέονται με οποιοδήποτε κεντρικό υπολογιστή της Epic ΑΕΠΕΥ ή με οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες, μέσω οποιουδήποτε μέσου.

Ο επισκέπτης / χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Epic ΑΕΠΕΥ λόγω της κακής ή αθέμιτης χρήσης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η Epic ΑΕΠΕΥ εμπλακεί σε οποιαδήποτε δικαστική διαμάχη ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση εξαιτίας της παράβασης των υποχρεώσεων του επισκέπτη / χρήστη, αυτός θα οφείλει να αποζημιώσει την Epic ΑΕΠΕΥ.

Κίνδυνοι από τη χρήση του διαδικτύου

Το διαδίκτυο δεν αποτελεί ασφαλές περιβάλλον. Η Epic ΑΕΠΕΥ χρησιμοποιεί λογισμικό για την αντιμετώπιση των ιών που προσβάλλουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους τεχνικά σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη / χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/ αντιγραφή/ μεταφόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης / χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του δικού του ηλεκτρονικού υπολογιστή, δικτύου ή συστήματός από ιούς.

Αρχικη Σελιδα

08:03
Παρασκευή 12/07/2024

Οδηγός Επενδυτών

Ενημερωθείτε Right Vector Pencil

Aντιμετωπίζουμε τις σύγχρονες προκλήσεις με όπλα την ανεξαρτησία, την επενδυτική φιλοσοφία και την πελατοκεντρική μας προσέγγιση...

Επικοινωνία

  • Εσπέρου 96, 14564 Κηφισιά
  • 210 7798510
  • 210 7777621
  • epic@epic.gr